I – Sherbim ne design, si logo, postera, faqosje, etj.
II – Sherbime ne fushen online, si website, aplikacione opensource, aplikacione mobile, aplikacione te ndryshme, Host, Domain, Mirembajtje.
III – Reklama televizive & radiofonike, foto profesionale.
IV – Promovime me email, ne facebook, ne google, me SMS, zhvillim SEO, shperndarje volantesh.
V – Projektime dhe zbatime Interior Design.
VI – Sherbime IT, si miremajtje kompjuterash dhe rrjeti, instalime programesh te ndryshme, ndertime server dhe webserver, rishitje e kompjueterave, pajisjeve elektronike, kamera sigurie.
VII – Prodhimin ose rishitjen, dhe shperndarjen e te gjitha llojeve te tabelave ndricuese dhe jo ndricuese, tabela me alukobond, punime plexiglasi, germa 3D, reklama ne seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash te brendshme dhe te jashtme, brandim automjetesh, skenografi, stenda dhe artikuj promocioni, tabela sinjalistike, punime pleksiklasi, etj.
VIII – Projektime dhe realizim panairesh, organizim aktivitete te ndryshme promocionale, stenda promocionale, etj.
IX – Shtypshkrime te ndryshme dhe shperndarje, si kartivita, fletepalosje, broshura, katalog, kalendar, dosje, certifikata, zarfa dhe artikuj te tjere te kesaj natyre.
X – Importin, prodhimin ose rishitjen, dhe shperndarjen e artikujve te ndryshem promocionale, si stilolapsa, cakmak, bluza, kapele dhe artikuj te tjere te kesaj natyre.
XI – Trajnime ne graphic design