Përmbajtja e TiranaXXL.com i nënshtrohet të drejtave të autorit dhe nuk mund të kopjohet ose të përdoret pa dhënien e të drejtës paraprakisht nga ana jonë.

Informacionet në lidhje me restorantet, hotelet, baret dhe vendet e tjera apo eventet e propozuara nga TiranaXXL mund të hasin ndryshime, ndaj pavarësisht përpjekjes tonë për të mbajtur informacionin e përditësuar, disa të dhëna mund të mos jenë të sakta. Nëse vëreni një apo disa gabime, ju lutemi të mos hezitoni të na i bëni të ditura.

Fotografitë në këtë faqe interneti mund t’i nënshtrohen ligjit mbi të drejtat e autorit, nëse ju jeni pronar i një apo disa prej fotografive dhe nuk dëshironi që të ajo/ato të shfaqen në TiranaXXL.com, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do të ndërmarrim veprimet e nevojshme.

—————————————————————————————————————————————————————————–

The content of TiranaXXL.com is subject to copyright and cannot be duplicated or used without prior consent of our part.

The information about restaurants, hotels, bars and other places or events on the website might be subject to changes, even if we try to keep the information up to date, some data might not be accurate. If you notice a mistake, please let us know.

The pictures on the website might be subject to copyright laws, if you are the owner of one of the pictures and don’t want to have it figure on the website, please contact us, we will take the necessary dispositions.